vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant

Schade Algemeen

Schade is het vakgebied van mensen die zich bezighouden met het verzekeren, vaststellen en afwikkelen van schade. De laatste tijd wordt het ook het voorkomen en beperken van schade, het zogenaamde risicomanagement, steeds belangrijker.

Voorbeelden van beroepen in het vakgebied schade zijn: verzekeringsmakelaar, schade-expert, acceptant en schadebehandelaar.

Schade is het gevolg van het daadwerkelijk optreden van een risico. Dit kan schade zijn door verlies of beschadiging van een object, schade aan personen zoals letselschade of verlies van verwacht voordeel. De schade wordt veelal uitgedrukt in een materiële waarde in de vorm van een geldbedrag. Een schade kan ook immaterieel zijn, bijvoorbeeld imagoschade.

Opgelopen schade, zowel materieel als immaterieel, betekent waardevermindering van een zaak en is daardoor een kostenpost voor de eigenaar van die zaak. Als een derde verantwoordelijk is voor het optreden van de schade, dan kan door de eigenaar van de zaak worden getracht de schade te verhalen op die derde door deze aansprakelijk te stellen.

De gevolgen van het oplopen of veroorzaken van schade kunnen zeer groot zijn. Om schaderisico's die men zelf niet kan of wil dragen af te dekken, kan men een schadeverzekering afsluiten.

Een schadeverzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer waarbij de strekking is het vermogen van de verzekeringnemer te beschermen. Dit vermogen kan bijvoorbeeld worden aangetast door beschadigd raken of verloren gaan van bezit of door aan derden veroorzaakte schade, waarvoor men wettelijk aansprakelijk is.

Verzekeringsmaatschappijen zijn in Nederland altijd of een Naamloze Vennootschap (afgekort NV) of een Onderlinge Waarborgmaatschappij (afgekort OWM). Andere rechtsvormen en natuurlijke personen mogen niet als verzekeringsmaatschappij optreden.

Bij schadeverzekeringen wordt na het plaatsvinden van het onzekere voorval de werkelijke schade vastgesteld en uitgekeerd. Hierbij is het indemniteitsbeginsel van groot belang. Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die:

 • het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken;
 • het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed;
 • het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend.

Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Dit is doorgaans alleen van belang bij brandverzekering.

De hoogte van de verzekerde som kan niet altijd van te voren worden bepaald. Ook kan het voorkomen dat de kans erg klein is dat het hele verzekerde object verloren gaat. Denk in het eerste geval aan aansprakelijkheidsverzekeringen: van te voren kan de omvang van de aan derden veroorzaakte schade niet worden vastgesteld. In het tweede geval zal er veelal sprake zijn van een bedrijfsmatige verzekering.

Schadeverzekeringen worden doorgaans ingedeeld in drie categorieën:

 • brandverzekeringen
 • transportverzekeringen
 • variaverzekeringen

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden zijn brandverzekeringen veel meer dan een verzekering tegen brand. Verzekeringen voor opstallen, inboedels, kostbaarheden, inventarissen en bedrijfsschade vallen ook onder de brandverzekeringen. Naast brand dekken brandverzekeringen ook onder meer storm, blikseminslag, ontploffing, inbraak, diefstal enz.

Transportverzekeringen zijn van oudsher een verzekeringen van schepen en van vervoerde ladingen (al dan niet per schip). Inmiddels zijn er vele transportverzekeringen. Veel transportverzekeringen dekken de goederen, het schip en de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Onder de variaverzekeringen vallen, zoals de naam al zegt, alle verzekeringen die niet ineen andere categorie ingedeeld kunnen worden zoals reisverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, autoverzekeringen, ongevallenverzekeringen, zorgverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Loopbaanperspectieven voor Schade Professionals

Een persoon werkzaam in de schadeverzekeringsbranche met een goede inhoudelijke basis heeft goede arbeidsmarktperspectieven en kan diverse uiteenlopende keuzes maken om zijn of haar loopbaan vorm te geven.

Loopbaangroei wordt vooral bepaald door competenties als communicatieve en adviesvaardigheden, inhoudelijke kennis van het vakgebied en resultaatgerichtheid.

Mogelijke loopbaanpaden zijn:

 • van acceptant naar senior acceptant
 • van senior acceptant naar manager acceptatie
 • van schadebehandelaar naar teamleider schadebehandeling
 • van teammanager schade naar manager business unit schade
 • van manager business unit schade naar Lid Raad van Bestuur Verzekeraar

Beroepsorganisaties voor Schade Specialisten

Vereniging Algemeen SchadePreventie Overleg

vereniging Algemeen SchadePreventie OverlegDe vereniging Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO) is hoofdzakelijk een vereniging voor technici werkzaam in of verwant aan het Nederlandse verzekeringswezen in het kader van risicobeoordeling en risicobeheersing. De vereniging ASPO en haar leden zich het bevorderen, ontwikkelen en uitdragen van kennis en ervaring op het gebied van risicobeoordeling en schadepreventie in het kader van schadeverzekeringen en breder maatschappelijk kader ten doel gesteld.

www.aspo.nl


Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers

Nederlandse Associatie van Risk en Insurance ManagersDe Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers (NARIM) is een 1996 opgerichte  vereniging die beoogt de kennis omtrent risicobeheer en risicofinanciering in relatie tot het bedrijfsleven en de op deze gebieden gevolgde praktijk te vergroten, alsmede het behartigen van de belangen van de door de aangesloten leden vertegenwoordigde ondernemingen.

www.narim.com


Stichting Nederlands Instituut van Register Experts

Stichting Nederlands Instituut van Register ExpertsDe Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) is in 1991 opgericht met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteit van de beroepsuitoefening van experts op het terrein van schadevaststelling, risicobeoordeling en verwante deskundigheden. Ingeschreven experts en risicodeskundigen mogen de beschermde titel Register-Expert of Register-Risicodeskundige (afhankelijk van de ingeschreven branche) voeren. Alle 10 expertisebranches zijn in het Register vertegenwoordigd.

www.nivre.nl


Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde AssurantiebedrijvenDe Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) stelt het volmachtbedrijf centraal. Zij doet dat primair door op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De NVGA geeft ook actief richting aan een verdere professionalisering en groei van het volmachtbedrijf en vervult een brugfunctie tussen haar leden en verzekeraars, assurantietussenpersonen, overheid en toezichthouders.

www.nvga.org


Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs

Stichting Verenigd Register van TaxateursDe Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs opgericht stelt zich ten doel om een register op te zetten en bij te houden waarin diverse sectoren van taxateurs vertegenwoordigd zijn. Door middel van bedoeld register wil de Stichting de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van de taxateurs bevorderen en in stand houden.

www.taxateurs-vrt.nl

Opleidingen in Schade

Op HBO-, post-HBO-, master en post-doctoraal niveau zijn er verscheidene opleidingen op het gebied van schade.

 • Op Masterniveau zijn er de studies Economie, Bedrijfseconomie, Rechten en Bedrijfskunde aan de verschillende universiteiten.
 • Op post-doctoraal niveau is er de door de Amsterdam Business School verzorgde Master in Verzekeringskunde.
 • Op Bachelor-/HBO-niveau liggen de volgende opleidingen vaak aan de basis van een functie op het gebied van schade:
  • HBO Bedrijfseconomie
  • HBO Management, Economie en Recht (MER)
  • HBO Bedrijfskunde
  • HBO Financial Services Management
  • NIBE-SVV Schadeverzekering
  • NIBE-SVV Zorg- en Inkomensverzekering
 • Op HBO-niveau verzorgt het NIBE-SVV de opleiding tot Gevolmachtigd Agent.
 • Op post-HBO-niveau verzorgt Avans+ de opleiding Schadeverzekeringen.

Evenementen voor Schade Professionals

 • De agenda van AssurantieMagazine biedt een overzicht van assurantie-evenementen waaronder die met schade-onderwerpen: www.amweb.nl
 • Ook de website van het vakblad VB Magazine kent een evenementenagenda voor de verzekeringsbranche:www.vbnet.nl
 • De agenda van het weekblad VVP met congressen, evenementen, cursussen en workshops:www.nijgh.nl
 • Assurantieagenda.nl wil hét startpunt voor het zoeken én vinden van bijeenkomsten binnen de financiële dienstverlening zijn: www.assurantieagenda.nl
 • Algemene ledenvergaderingen, regionale ledenbijeenkomsten, studiedagen en seminars georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA): www.nvga.org
 • Symposium georganiseerd door de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs: www.taxateurs-vrt.nl
 • Seminars en andere evenementen georganiseerd door de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE): www.nivre.nl
 • De ‘Assurantie Kennis Beurs’ is een nieuw, jaarlijks evenement voor personen in de verzekerings-, expertise- , reconditionerings- en schadeherstelbranche: www.ak-beurs.nl

Vakbladen voor Schade Specialisten

Het Verzekeringsblad

VerzekeringsbladHet Verzekeringsblad is een onafhankelijk vaktijdschrift over ontwikkelingen die de verzekeringsbranche raken. Iedere twee weken worden de lezers kort, krachtig en helder 'bijgepraat' over actualiteiten die de bedrijfsvoering van hun organisatie beïnvloeden. Het Verzekeringsblad signaleert niet alleen ontwikkelingen, maar voorziet deze ook van een heldere opinie aan de hand waarvan de lezer de eigen mening kan vormen. Het Verzekeringsblad is primair gericht op (medewerkers bij) het professionele intermediair en is voor deze groep een gezaghebbende opinion leader.

www.vbnet.nl


AssurantieMagazine

AssurantieMagazineAssurantieMagazine is een onafhankelijk vaktijdschrift op het gebied van financiële dienstverlening. Het blad richt zich op personen die actief zijn in de financiële dienstverlening, hetzij als producent, hetzij als intermediair. De nadruk ligt daarbij op verzekeringen. AsssurantieMagazine (AM) verschijnt iedere twee weken. AM geeft onder meer informatie over nieuwe verzekeringsproducten, behandelt jurisprudentie en biedt informatie over financiële producten als hypotheken, kredieten, sparen en beleggen.

www.amweb.nl


VVP

VVPVVP is een wekelijks verschijnend vakblad voor financiële dienstverleners dat zich specifiek richt op het assurantie-intermediair. In het VVP treft men het laatste nieuws, de ontwikkelingen in de markt en praktische ondersteuning voor het assurantie-intermediair aan. Van praktische vakinformatie worden de lezers voorzien in rubrieken als ‘Marketing’ en ‘Ondernemersondersteuning’. In de rubrieken ‘Vijfklank’ en ‘Opinie’ kunnen lezers kennis nemen van discussies en controversiële meningen van verschillende prominenten in de financiële dienstverlening.

www.vvponline.nl


De Register Expert

Register ExpertDe Register Expert is een een vakblad dat viermaal per jaar verschijnt. Het is een uitgave van de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Het wordt verspreid onder alle bij het NIVRE ingeschreven experts en risicodeskundigen en wordt ook toegezonden aan hoofden van schadeafdelingen van in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappijen. Personen die niet tot de doelgroep behoren, kunnen een abonnement nemen.

www.nibesvv.nl

Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Schadecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter   Linkedin    Twitter