Schade

Als specialist in schadeverzekeringen ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van schadeclaims, evalueren van risico's, ontwikkelen en beheren van verzekeringsproducten, uitvoeren van risicoanalyses, onderhandelen over polissen en administratieve processen beheren voor een effectieve werking van het verzekeringsproces.

Wat zijn schadeverzekeringen?

Schadeverzekeringen zijn verzekeringen die dekking bieden tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan eigendommen, aansprakelijkheid voor schade aan anderen of verlies van inkomen. Deze verzekeringen beschermen individuen, bedrijven en andere entiteiten tegen onverwachte kosten die voortvloeien uit gebeurtenissen zoals auto-ongelukken, brand, diefstal, aansprakelijkheidsclaims en andere risico's die schade veroorzaken.

Voorbeelden van schadeverzekeringen zijn autoverzekeringen, opstalverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, inboedelverzekeringen en reisverzekeringen. Het doel van schadeverzekeringen is om financiële bescherming te bieden en de verzekerde in staat te stellen te herstellen van verliezen zonder aanzienlijke financiële lasten te dragen.

Werken in het vakgebied Schadeverzekeringen

In het vakgebied van schadeverzekeringen zijn verschillende functies te vinden, elk met specifieke verantwoordelijkheden. Enkele veelvoorkomende functies zijn:

 1. Schadebehandelaar:
  • Beoordeelt schadeclaims, onderzoekt de omstandigheden van het verlies.
  • Bepaalt de dekking volgens het poliscontract.
  • Communiceert met verzekerden, experts en andere belanghebbenden.
 2. Acceptant schadeverzekeringen:
  • Beoordeelt risico's op basis van verzekeringsaanvragen.
  • Beslist over de acceptatie of afwijzing van polisvoorstellen.
  • Stelt polisvoorwaarden en premies vast.
 3. Actuaris schadeverzekeringen:
  • Voert risicoanalyses uit en bepaalt premiestellingen.
  • Ontwikkelt wiskundige modellen voor risicobeheer.
  • Analyseert schadeclaims en verlieservaring.
 4. Productmanager schadeverzekeringen:
  • Ontwikkelt en beheert verzekeringsproducten.
  • Voert marktonderzoek uit en analyseert concurrentie.
  • Stelt tarieven en voorwaarden vast voor nieuwe producten.
 5. Schade-expert:
  • Onderzoekt en evalueert schadeclaims ter plaatse.
  • Stelt schadebedragen vast en rapporteert aan de verzekeringsmaatschappij.
  • Adviseert over herstelmaatregelen en vergoedingen.
 6. Polisadministrateur:
  • Beheert de administratieve processen rond polissen.
  • Verwerkt wijzigingen, beëindigingen en vernieuwingen van polissen.
  • Onderhoudt contact met verzekerden voor administratieve zaken.
 7. Risk Manager (voor bedrijfsverzekeringen):
  • Identificeert en evalueert bedrijfsrisico's.
  • Stelt risicobeheerstrategieën voor ondernemingen op.
  • Onderhandelt met verzekeraars over zakelijke polissen.

Deze functies variëren in specialisatie en vereiste vaardigheden, maar ze werken allemaal samen om een effectieve werking van schadeverzekeringen mogelijk te maken.

Wat doet een Schade Expert?

Als het voor een verzekeraar lastig is om vast te stellen wat de omvang en de oorzaak van een schade is wordt een Schade Expert ingeschakeld. Deze onderzoekt ter plekke de situatie, bepaalt welke maatregelen er moeten worden genomen om verdere schade te voorkomen en controleert of er conform de polisvoorwaarden is gehandeld. Op basis van de bevindingen bespreekt de Expert de mogelijkheden tot vergoeding en begeleidt het hele schadetraject.

Schade-experts kunnen in loondienst zijn van een verzekeraar maar werken veelal voor externe expertisebureaus om daarmee de onafhankelijkheid te waarborgen. Experts staan ingeschreven bij het NIVRE en conformeren zich daarmee aan de kwaliteitseisen en gedragsregels die daarbij horen.

Binnen het vakgebied onderscheidt men verschillende specialismen die qua complexiteit en benodigde kennis sterk van elkaar verschillen. Zo heeft een Letselschade Expert vaak een medische achtergrond en is de vaststelling van wel dan niet blijvende lichamelijke of geestelijke beperkingen niet eenvoudig. Meer technisch georiënteerd zijn bijvoorbeeld een Bouwkundig Experts, Expert zwaar-/werkmaterieel of (Auto)Technisch Expert. Maar ook juristen, agenten, rechercheurs maken de overstap naar dit boeiende vakgebied.

Vacatures Schade Expert

Wat doet een Schade Acceptant?

Een Acceptant beoordeelt de risico’s die worden aangeboden aan een verzekeringsmaatschappij en beslist tegen welke voorwaarden deze kunnen worden geaccepteerd. Door technologische ontwikkelingen is het vak sterk veranderd. Het acceptatieproces voor eenvoudige (particuliere) schadeverzekeringen is voor een belangrijk deel geautomatiseerd waardoor de focus zich verlegd naar complexe zaken en markten. Acceptanten zijn dan ook met name werkzaam bij verzekeraars en volmacht bedrijven in de zakelijke markt.

Vacatures voor Schade Acceptant

Wat doet een Schadebehandelaar?

Een schadebehandelaar is verantwoordelijk voor het afhandelen van schadeclaims binnen een verzekeringsmaatschappij. De schadebehandelaar beoordeelt de geldigheid van een claim aan de hand van polisvoorwaarden, schuldvraag en aansprakelijkheid. Op basis hiervan bepaalt de specialist het uit te keren bedrag en communiceert bevindingen met betrokken partijen. Schadebehandelaars hebben vaak expertise in specifieke gebieden zoals motorrijtuigen, brand, transport, varia, letselschade, etc.

De taken van een schadebehandelaar variëren, maar over het algemeen omvatten ze de volgende activiteiten:

 1. Claimbeoordeling: De schadebehandelaar evalueert de ingediende schadeclaims om de geldigheid ervan vast te stellen. Dit omvat het onderzoeken van de omstandigheden rond het schadegeval en het verifiëren van de dekking volgens de polisvoorwaarden.
 2. Communicatie: De schadebehandelaar onderhoudt regelmatig contact met verzekerden, tussenpersonen en andere betrokken partijen om de voortgang van de schadeafhandeling te bespreken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.
 3. Schade-inspectie: Soms vereist het schadegeval een fysieke inspectie ter plaatse. De schadebehandelaar kan bijvoorbeeld ter plaatse gaan om de omvang van de schade te beoordelen en de oorzaak ervan te achterhalen.
 4. Schadevaststelling: Na het beoordelen van de claim en het verzamelen van alle benodigde informatie, bepaalt de schadebehandelaar het bedrag dat aan de verzekerde moet worden uitgekeerd op basis van de polisvoorwaarden en de geldende wet- en regelgeving.
 5. Dossiervorming: De schadebehandelaar houdt gedetailleerde dossiers bij van alle stappen in het schadeafhandelingsproces, inclusief correspondentie, inspectieverslagen en betalingsinformatie.
 6. Onderhandeling: In sommige gevallen is er ruimte voor onderhandeling, vooral als er verschillen van mening zijn over de omvang van de schade of de aansprakelijkheid. De schadebehandelaar kan proberen tot een overeenkomst te komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

Kortom, een schadebehandelaar speelt een cruciale rol bij het coördineren en afhandelen van schadeclaims om ervoor te zorgen dat verzekerden op een eerlijke en tijdige manier worden vergoed volgens de polisvoorwaarden.

Vacatures Schadebehandelaar

Wat doet een Letselschadebehandelaar?

Een bijzondere categorie Schadebehandelaars is de Letselschadebehandelaar of Personenschadebehandelaar. De complexiteit van de zaken waar zij mee te maken krijgen is groot. Hoe vertaalt lichamelijk of psychisch letsel zich naar een schadebedrag. Is er alleen sprake van medische kosten of ook van gevolgschade als gevolg van uitval van functionaliteiten. De gevolgen van het verlies van een vinger is groter voor een chirurg dan voor een accountant. De psychische impact er van is voor de een nihil en voor de ander de oorzaak van een lange depressie. Dossier lopen soms jaren waarbij de Letselschadebehandelaar wordt geconfronteerd met persoonlijk leed, maar binnen dat spanningsveld wel uitspraken moet doen over de aard van de schade en de daarbij behorende uitkering.

Vacatures Letselschadebehandelaar

Wat doet een Adviseur Schadeverzekeringen?

Als Adviseur Schadeverzekeringen help je klanten inzichtelijk te maken welke risico’s zij lopen en in hoeverre zij deze willen afdekken door middel van een verzekering. Ook voor dit vakgebied geldt dat vooral rondom complexe zaken de steun van een Adviseur welkom is. Eenvoudige verzekeringen worden vaak online of via een contact center afgesloten. Verzekeringsadviseurs kunnen werkzaam zijn bij een verzekeraar en heten dan vaak Accountmanager of zijn zelfstandig en worden dan vaak aangeduid met de term Tussenpersoon.

Vacatures Adviseur Schadeverzekeringen

Beroepsorganisaties voor Schade Specialisten

Stichting Nederlands Instituut van Register Experts

De Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) is in 1991 opgericht met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteit van de beroepsuitoefening van experts op het terrein van schadevaststelling, risicobeoordeling en verwante deskundigheden. Ingeschreven experts en risicodeskundigen mogen de beschermde titel Register-Expert of Register-Risicodeskundige (afhankelijk van de ingeschreven branche) voeren. Alle 10 expertisebranches zijn in het Register vertegenwoordigd.

www.nivre.nl

Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers

De Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers (NARIM) is een 1996 opgerichte  vereniging die beoogt de kennis omtrent risicobeheer en risicofinanciering in relatie tot het bedrijfsleven en de op deze gebieden gevolgde praktijk te vergroten, alsmede het behartigen van de belangen van de door de aangesloten leden vertegenwoordigde ondernemingen.

www.narim.com

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) stelt het volmachtbedrijf centraal. Zij doet dat primair door op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De NVGA geeft ook actief richting aan een verdere professionalisering en groei van het volmachtbedrijf en vervult een brugfunctie tussen haar leden en verzekeraars, assurantietussenpersonen, overheid en toezichthouders.

www.nvga.org

Registermakelaar in Assurantiën

Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Dat zijn de kernwaarden van de Registermakelaar in Assurantiën, RMiA. De erkenningsregeling RMiA bestaat sinds 2001 en maakt onderdeel uit van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). De doelstelling van het RMiA is om de kwaliteit van het verzekeringsadvies aan ondernemers en particulieren op een hoog niveau te brengen en te houden.

www.registermakelaarinassurantien.nl

Belangenorganisaties

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

www.verzekeraars.nl

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

www.deletselschaderaad.nl